Nếu một vi phạm tốc độ xảy ra trên máy ảnh, hình phạt xuất hiện nhanh như thế nào trong cơ sở dữ liệu trên trang web cảnh sát giao thông?

Nếu vi phạm tốc độ bị bắt trên camera, tốc độ phạt sẽ xuất hiện trong cơ sở dữ liệu trên trang web của cảnh sát giao thông như thế nào? những người có máy quay video cố định gắn với cầu nối, chuyển tiếp, bài đăng - thông báo đến từ 3-10 ngày và ...