Ai là kẻ cực đoan? Chủ nghĩa cực đoan là gì? Tại sao chủ nghĩa cực đoan được xác định với chủ nghĩa khủng bố?

Ai là người cực đoan? Chủ nghĩa cực đoan là gì? Tại sao chủ nghĩa cực đoan được đánh đồng với chủ nghĩa khủng bố? Tôi sẽ trả lời theo thứ tự. Ai là người cực đoan? Người cực đoan là người tuân thủ các quan điểm và hành động cực đoan trong chính trị hoặc đời sống công cộng, và cách ...

Chính phủ Nga được thành lập như thế nào?

Chính phủ Liên bang Nga được thành lập bởi ai và như thế nào? Chúng tôi bổ nhiệm Chủ tịch Chính phủ Liên bang Nga bởi Tổng thống Liên bang Nga theo cách thức được quy định bởi Hiến pháp Liên bang Nga. Phó Thủ tướng Liên bang Nga và các bộ trưởng liên bang được bổ nhiệm ...

là nước cộng hòa tatarstan Nga?

là nước cộng hòa tatarstan Nga? Một trong những khu vực của Nga, chỉ được gọi là cộng hòa cors Có, gốc rễ rõ ràng là NHÀ NƯỚC LIÊN BANG (từ liên bang "liên bang" trong tiếng Latinh) liên hiệp của hai hoặc nhiều nhà nước-lãnh thổ (hoặc quốc gia) ...

Ngân sách nhà nước là

Ngân sách nhà nước là Ngân sách nhà nước là các quan hệ kinh tế giữa nhà nước với các chủ thể thuộc mọi hình thức sở hữu và cá nhân công dân về việc hình thành quỹ tập trung các nguồn vốn được phân bổ để thực hiện ...