Ai là kẻ cực đoan? Chủ nghĩa cực đoan là gì? Tại sao chủ nghĩa cực đoan được xác định với chủ nghĩa khủng bố?

Một người cực đoan là ai? Chủ nghĩa cực đoan là gì? Tại sao chủ nghĩa cực đoan được xác định là khủng bố? Tôi sẽ trả lời theo thứ tự. Một người cực đoan là ai? Một kẻ cực đoan là một người tuân thủ các quan điểm và hành động cực đoan trong chính trị hoặc đời sống công cộng, như thể ...

Cộng hòa Tatarstan - có phải là Nga không?

Cộng hòa Tatarstan - có phải là Nga không? Một trong những khu vực của Nga, chỉ được gọi là nước cộng hòa cors Có, gốc cây rất rõ ràng. NHÀ NƯỚC LIÊN QUAN (từ lat. "Federatio" union) là một hiệp hội gồm hai hoặc nhiều lãnh thổ nhà nước (hoặc quốc gia) ...

Ngân sách nhà nước là

Ngân sách nhà nước - đây là ngân sách nhà nước - là mối quan hệ kinh tế giữa nhà nước và chủ thể của tất cả các hình thức sở hữu và công dân cá nhân liên quan đến việc hình thành một quỹ tập trung được phân bổ để thực hiện ...