lượng vốn lưu động được giải phóng là kết quả của sự tăng tốc của họ, làm thế nào để xác định ??

lượng vốn lưu động được giải phóng là kết quả của sự tăng tốc của họ, làm thế nào để xác định ?? So sánh các chỉ số của vòng quay vốn lưu động cho phép bạn xác định gia tốc hoặc giảm tốc của nó. Việc phát hành tuyệt đối xảy ra khi lượng hiện tại của ...

Với kỳ nghỉ phải trả NDFL? Làm thế nào để làm cho hệ thống dây điện? Khi nào phải trả tiền? Nghỉ phép phải nằm trong bảng kê khai lương hoặc

Với kỳ nghỉ phải trả NDFL? Làm thế nào để làm cho hệ thống dây điện? Khi nào phải trả tiền? Kỳ nghỉ phải nằm trong bảng sao kê cho s / n hoặc NDFL với tiền lương nghỉ phép được liệt kê tại thời điểm phát hành kỳ nghỉ, bạn có thể viết ra chi tiêu, nếu có ...

Xin chào! Tôi muốn biết trách nhiệm của máy tính kế toán trong nhà hàng là gì, tôi nên thực hiện các chức năng gì?

Xin chào! Tôi muốn biết trách nhiệm của máy tính kế toán trong nhà hàng là gì, tôi nên thực hiện các chức năng gì? Để làm thẻ tính toán cho các sản phẩm chuẩn bị và bán. Kinh doanh khá vất vả và khó khăn. Đúng vậy, bây giờ có ...