Đưa ra ví dụ về ba loại nấm trong mỗi loại: saprotrophs, ký sinh trùng, symbionts và predators. Làm ơn!

Cho ví dụ về ba loại nấm trong mỗi loại: sinh vật nhân sơ, ký sinh, cộng sinh và động vật ăn thịt. Không có gì! Saprotrophs: penicillus, mucor, rhizopus Các loài cộng sinh: boletus, boletus, nấm trắng Ký sinh: nấm chaga, nấm bùi nhùi, mốc sương Động vật ăn thịt: dactylaria trắng, atrobotris ...