giúp pzhalsta !! ! về những điều cơ bản của pháp luật, cần nêu những tấm gương tự vệ dân quyền ...

giúp pzhalsta !! ! về những vấn đề cơ bản của pháp luật, cần đưa ra những ví dụ về tự bảo vệ quyền công dân ... Danh sách các cách thức bảo vệ quyền dân sự nằm trong phần chung của Bộ luật dân sự. Trong môn vẽ. 12 Bộ luật Dân sự quy định việc bảo vệ ...

Cái gì được gọi là chi tiết của tài liệu?

Thế nào được gọi là chi tiết của tài liệu? Điều kiện cần của tài liệu là một yếu tố bắt buộc của việc đăng ký tài liệu chính thức. 1 Thành phần của các chi tiết được sử dụng trong việc chuẩn bị và thực hiện các tài liệu tổ chức và hành chính được xác định bởi GOST R 6.30-2003 “Hệ thống tài liệu thống nhất. Thống nhât ...

Lợi ích vô hình là gì? Tình trạng pháp lý của họ? Họ được thừa hưởng như thế nào?

Hàng hóa vô hình là gì? Địa vị pháp lý của họ? Chúng được di truyền như thế nào? Các luận án tiến sĩ đang được viết về điều này, và bạn muốn nhận được câu trả lời về một dự án giải trí. Chúng không được kế thừa theo bất kỳ hình thức nào Bộ luật Dân sự coi ...

những gì là giả mạo

giả mạo, xuyên tạc ... thường xuyên nhất là để trục lợi !!!! đây là luật hình sự Tìm kiếm BẢO ĐẢM, mở MÃ và tìm một bài báo về sự giả mạo. Hãy chắc chắn để đọc các bình luận về điều này ...

Đơn khởi kiện là gì?

kiến nghị là gì? Yêu cầu, tốt, vâng, như vậy Một kiến ​​nghị cá nhân hoặc tập thể gửi đến các cơ quan nhà nước hoặc chính quyền địa phương bằng văn bản. Sự giới thiệu! kiến nghị - được lập thành văn bản ...

Tài liệu sáng lập. Làm thế nào để đảm bảo chính xác một bản sao của điều lệ của một pháp nhân? Cảm ơn trước.

Tài liệu thành lập. Làm thế nào để chứng thực bản sao điều lệ của pháp nhân một cách hợp lệ? Cảm ơn trước. Nếu bạn cần một bản sao không công chứng, sau đó chỉ cần sao một bản Điều lệ trên mỗi tờ (serhu bên phải) và đóng dấu ...

làm thế nào để viết một tuyên bố về yêu cầu bồi thường tại tòa án, về việc công nhận các lỗi trong tài liệu

làm thế nào để đưa ra một tuyên bố yêu cầu tòa án, về việc thừa nhận sai sót trong tài liệu Bạn cần viết ĐƠN ĐƠN về việc xác lập quyền sở hữu tài liệu chủ quyền Đây là một ví dụ: Tại tòa án ________________________ Người nộp đơn: ___________________ ______________________________ ...