Trường hợp tốt hơn để mở trường hợp trong cs đi? Trường hợp tốt hơn để mở trường hợp? trên các trang web hoặc trong trò chơi cs đi?

Trường hợp tốt hơn để mở trường hợp trong cs đi? Trường hợp tốt hơn để mở trường hợp? trên các trang web hoặc trong trò chơi cs đi? Các trang web là tốt hơn, nhiều khả năng các tiêu chuẩn của súng sẽ giảm. Trong ...