Bạn có bất kỳ phản hồi nào về Geekbrains? Bạn có biết ai trong trường Geekbrains không? Vấp ngã, quan tâm.

Bạn có bất kỳ phản hồi nào về Geekbrains? Bạn có biết ai trong trường Geekbrains không? Vấp ngã, quan tâm. Không bao giờ là quá muộn để học. Tôi đã quyết định trở thành một lập trình viên trong 30 năm. Trước khi nó đã được tham gia hoàn toàn ...