Làm cách nào để hiển thị biến JavaScript trên một trang?

Làm cách nào để hiển thị giá trị của một biến JavaScript trên một trang? document.write (width) document.querySelector (#output) .textContent = width; Bổ sung cho các khả năng trước đó. Phương thức alert () được sử dụng để hiển thị một bảng hộp thoại đơn giản. Sử dụng phương thức xác nhận (), bạn cũng có thể hiển thị trên ...