Làm cách nào để hiển thị biến JavaScript trên một trang?

Làm cách nào để hiển thị biến JavaScript trên một trang? document.write (chiều rộng) document.querySelector (#output) .textContent = chiều rộng; Thêm các tính năng trước đó ... Phương thức alert () được sử dụng để hiển thị hộp thoại đơn giản nhất Sử dụng phương pháp confirm (), bạn cũng có thể hiển thị ...