Trợ giúp trăn mới

Giúp newbie python a = int (input ()) b = int (input ()) c = Random.randint (a, b) print (c) print (Random.randint (a, b)) Điều này chỉ hoạt động Cho một số ngẫu nhiên. Rút nó là thế. nhập randomprint (Random.randint (int (input ()), int (input ()))) chỉ ...

Làm thế nào để hack kiến ​​thức Web?

Làm thế nào để hack kiến ​​thức Web? video cho thấy, ông đã kiểm tra như thế nào juzat kịch bản và thông qua bất kỳ trình duyệt 100% lao động. https://www.youtube.com/watch?v=DU0uq37mXYQ đây hoàn toàn pokazono https://www.youtube.com/watch?v=k7PKbgv3CKQ văn bản liên kết ở đây: https://yadi.sk/d/-YsXZuyJr4Qsu giao đất lá thư ...