Multivisa là gì?

Multivisa là gì? Bạn đã được trả lời về multivisa. và vì một số đã viết hoàn toàn vô nghĩa, tôi sẽ trả lời phần còn lại của các câu hỏi)) Trong một khoảng thời gian theo quyết định của một đại sứ quán cụ thể. thương xuyên hơn…